Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace

512 43 Jablonec nad Jizerou, okres Semily

IČO 710 02 723

Odloučené pracoviště: Základní umělecká škola

Mob.: + 420 736 65 29 11, Tel.: +420 481 59 13 38, Web: zus.jablonec-krkonose.cz

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vydala Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů. K nahlédnutí je na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu.

 

Účel zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje:

pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo trvalého pobytu na území České republiky
 • druh pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
 • písemností, telefonické spojení,
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 • údaje o znevýhodnění žáka,
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou,
 • údaje o mimořádném nadání žáka,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

 

Osobní údaje nad rozsah daný právními předpisy

Osobní a citlivé údaje nad rozsah daný právními předpisy zpracovává škola pouze v případě, že obdrží nezbytný souhlas osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Vědomý (písemný) souhlas se zpracováním osobních údajů dává žák (zákonný zástupce) v případech, kdy jsou údaje nezbytné pro práci školy v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (např. účast žáka na školních akcích, soutěžích, přehlídkách, festivalech a výstavách, zveřejňování údajů a fotografií žáka v propagačních materiálech školy, na nástěnkách ve škole, výroční zprávě, internetových stránkách školy apod.).

Souhlas se poskytuje na celé období školní docházky a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví.

V případě údajů zpracovaných na základě souhlasu, má žák (zákonný zástupce) právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Žák (zákonný zástupce) má právo:

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • vznést námitku proti jejich zpracování,
 • uplatnit právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace

Školní 370

512 43 Jablonec nad Jizerou

 

Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou

Letná 439

512 43 Jablonec nad Jizerou

 

Správce údajů: Jana Bartoničková, DiS.

email: zus-jablonecnj zsjnj.cz

mobil: 736 652 911

telefon: 481 591 338

 

Pověřenec: Mgr. Zbyněk Neumann
prokurista  RS Semily s.r.o.
Agentura práce 
Tyršova 457, 513 01 Semily

Czech Republic
+420481621020+420777689489
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rssemily.cz